logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Trung

Thống kê từ 00 đến 99 XSKT trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.56%
3 lượt
01
0.74%
4 lượt
02
0.93%
5 lượt
03
2.04%
11 lượt
04
1.30%
7 lượt
05
1.11%
6 lượt
06
0.93%
5 lượt
07
1.48%
8 lượt
08
0.56%
3 lượt
09
1.11%
6 lượt
10
1.30%
7 lượt
11
1.85%
10 lượt
12
1.11%
6 lượt
13
1.11%
6 lượt
14
1.11%
6 lượt
15
0.74%
4 lượt
16
0.93%
5 lượt
17
1.11%
6 lượt
18
0.56%
3 lượt
19
1.67%
9 lượt
20
1.48%
8 lượt
21
0.93%
5 lượt
22
1.11%
6 lượt
23
1.30%
7 lượt
24
0.74%
4 lượt
25
1.11%
6 lượt
26
0.74%
4 lượt
27
1.67%
9 lượt
28
1.30%
7 lượt
29
2.04%
11 lượt
30
1.30%
7 lượt
31
0.37%
2 lượt
32
1.11%
6 lượt
33
1.11%
6 lượt
34
0.56%
3 lượt
35
0.56%
3 lượt
36
1.11%
6 lượt
37
0.56%
3 lượt
38
0.93%
5 lượt
39
0.93%
5 lượt
40
0.37%
2 lượt
41
0.56%
3 lượt
42
0.93%
5 lượt
43
1.11%
6 lượt
44
0.74%
4 lượt
45
0.74%
4 lượt
46
1.11%
6 lượt
47
0.93%
5 lượt
48
0.74%
4 lượt
49
0.74%
4 lượt
50
0.93%
5 lượt
51
0.56%
3 lượt
52
0.74%
4 lượt
53
0.74%
4 lượt
54
0.56%
3 lượt
55
1.30%
7 lượt
56
1.11%
6 lượt
57
1.48%
8 lượt
58
0.56%
3 lượt
59
1.67%
9 lượt
60
1.11%
6 lượt
61
1.30%
7 lượt
62
0.37%
2 lượt
63
0.93%
5 lượt
64
0.37%
2 lượt
65
1.11%
6 lượt
66
0.74%
4 lượt
67
0.56%
3 lượt
68
1.11%
6 lượt
69
0.74%
4 lượt
70
1.11%
6 lượt
71
1.67%
9 lượt
72
1.11%
6 lượt
73
0.93%
5 lượt
74
0.56%
3 lượt
75
0.93%
5 lượt
76
1.30%
7 lượt
77
1.48%
8 lượt
78
2.04%
11 lượt
79
1.67%
9 lượt
80
1.85%
10 lượt
81
0.93%
5 lượt
82
0.19%
1 lượt
83
0.93%
5 lượt
84
0.56%
3 lượt
85
0.56%
3 lượt
86
1.11%
6 lượt
87
1.11%
6 lượt
88
0.56%
3 lượt
89
0.74%
4 lượt
90
0.74%
4 lượt
91
1.48%
8 lượt
92
0.56%
3 lượt
93
0.56%
3 lượt
94
1.30%
7 lượt
95
0.93%
5 lượt
96
0.56%
3 lượt
97
1.48%
8 lượt
98
1.11%
6 lượt
99
0.93%
5 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.